ALGEMENE VOORWAARDEN MOVING STREETFOOD

Op alle door Moving Streetfood gearrangeerde activiteiten zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals in dit document beschreven staat. Hier kan uitsluitend en alleen van worden afgeweken wanneer Moving Streetfood en opdrachtgever (de klant) anders zijn overeengekomen en dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend.

ARTIKEL1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Moving Streetfood: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Klant: de opdrachtgever.

ARTIKEL 2. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Moving Streetfood en een klant waarop Moving Streetfood deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.


ARTIKEL 3. Aanbiedingen en offertes
De door Moving Streetfood gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Moving Streetfood is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

Doordat al onze producten vers zijn en op vraag gemaakt worden is het van belang dat wij uiterlijk 2 weken voor de overeengekomen datum doorkrijgen hoeveel personen er uiteindelijk komen. Indien er minder personen aanwezig zijn dan overeengekomen voor de 2 weken voor aanvang wordt er geen restitutie verleend. Eventuele meer personen dan overeengekomen zullen per persoon extra berekend worden. Na overeenstemming tussen Moving Streetfood en de klant wordt er per omgaande een bevestiging naar de klant gestuurd (via email). Zodra een ontvangstbevestiging en een akkoord per email retour is verzonden wordt de offerte als bindend gezien.


Hiervoor gelden de in artikel 5 neergelegde betalingscondities. Indien bij de opdracht geen voorbehoud voor het aantal deelnemers is gemaakt wordt meerverbruik achteraf op nacalculatiebasis aan de klant in rekening gebracht. Indien de klant niet voldoet aan de verplichting tot opgave van het aantal deelnemers, is Moving Streetfood gerechtigd de prijs naar het voorlopig opgegeven aantal deelnemers te berekenen. Moving Streetfood is gerechtigd om prijsstijgingen, die zich voordoen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, aan de klant in rekening te brengen, waarbij wordt uitgegaan van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie, dan wel enig daarvoor in de plaats komend indexcijfer.


Prijsstijgingen op basis van het hiervoor genoemde indexcijfer, zullen eerst met ingang van 1 januari van enig jaar volgend op het kalenderjaar waarbinnen de betreffende overeenkomst tot stand kwam, aan de klant in rekening gebracht worden.


ARTIKEL 4. Vertraging
Indien de klant niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is, worden extra gemaakte kosten door Moving Streetfood aan de klant doorberekend.
Grote, door de klant veroorzaakte vertragingen kunnen de annulering van (onderdelen van) de afspraken tot gevolg hebben, zonder enig recht op restitutie voor de klant.


ARTIKEL 5. Betaling
Moving Streetfood vraagt na akkoord op de offerte 50% van het overeengekomen offerte bedrag direct over te maken op onze bankrekening. Bij annuleren, vanaf akkoord tot uiterlijk 2 weken voor
aanvang wordt er geen restitutie verleend op de aanbetaling. Na 2 weken voor aanvang wordt het volledige offerte bedrag in rekening gebracht.

Het restbedrag van 50% van de overeengekomen offerte dient na afloop van de dienstverlening aan Moving Streetfood contant of per banktransfer of per elektronische betaling betaald worden.
Indien de aanbetaling niet tijdig geschiedt, heeft Moving Streetfood het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden, zonder dat cliënt uit dien hoofde
tot enige schadevergoeding gerechtigd is. Een en ander met voorbehoud van alle rechten van Moving Streetfood.

Eventueel te maken incassokosten komen volledig voor rekening van de klant. Betalingen op rekening dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Indien de klant niet binnen 14 dagen aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de klant zonder ingebrekestelling in verzuim en zal het geen de klant aan Moving Streetfood is verschuldigd, worden vermeerderd met de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 115 euro.

ARTIKEL 6. Catering
Catering wordt uitsluitend verzorgd door Moving Streetfood zelf, tenzij expliciet anders is overeengekomen tussen Moving Streetfood en de klant. 
De klant is verplicht om cateringkosten, voor zover die niet in de offerte zijn opgenomen, binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen aan Moving Streetfood. Indien de klant niet binnen 14 dagen aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de klant zonder ingebrekestelling in verzuim en zal hetgeen de klant aan Moving Streetfood is verschuldigd, worden vermeerderd met de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 115 euro.


ARTIKEL 7. Annulering door de klant
Bij annuleren, vanaf akkoord tot uiterlijk 2 weken voor aanvang wordt er geen restitutie verleend op de aanbetaling. Na 2 weken voor aanvang wordt het volledige offerte bedrag in rekening gebracht.
Annulering kan uit sluitend schriftelijk of per e-mail gebeuren, bij voorkeur vooraf gegaan door zo spoedig mogelijke telefonische melding van de annulering.


ARTIKEL 8. Annulering door Moving Streetfood
Moving Streetfood is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door Moving Streetfood zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.


Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Moving Streetfood gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst alsmede alles wat voor voornoem de als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt.


Zo mogelijk biedt Moving Streetfood onder dezelfde voorwaarden aan de klant (een) vervangende mogelijkheden aan op het overeengekomen tijdstip dan wel in een andere periode.
In het geval bedoeld in lid 1 heeft de klant het recht het door Moving Streetfood geboden alternatief te weigeren. Een weigering dient schriftelijk en uiterlijk 1 week na aanbod aan Moving Streetfood kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan het aanbod is aanvaard.


ARTIKEL 9. Deelannulering
Bij vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% zijn de annuleringsbepalingen van artikel 7 van deze voorwaarden van toepassing. Voor extra deelnemer die niet 48 uur voorafgaand aan de levering is aangemeld zal een prijs naar redelijkheid extra in rekening worden gebracht.


ARTIKEL 10. Aansprakelijkheid klant
De klant is aansprakelijk voor door de klant en haar gasten en medewerkers veroorzaakte schade aan eigendommen van Moving Streetfood , medewerkers of derden.


Download PDF versie